ดูคาถามที่พบบ่อย

FreeStyle
ระบบตรวจสอบระดับน้าตาลในเลือด
FreeStyle
แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์
FreeStyle Optium NEO
FreeStyle Optium
FreeStyle Freedom Lite
หลังจากทดสอบระดับน้าตาล 'KET' ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแล้วหายไป

หากค่าระดับน้าตาลในเลือดอยู่ที่ 240 mg/dl ขึ้นไป KET จะกะพริบสามครั้งบนหน้าจอ หากแพทย์แนะนาให้คุณทดสอบระดับคีโตน นี่เป็นเวลาที่เหมาะกับการทดสอบแล้ว ปฏิบัตตามคาแนะนาของแพทย์เสมอ เมื่อทดสอบระดับคีโตน

อุปกรณ์สามารถอ่านค่าได้แค่ไหน

20 mg/dl - 500 mg/dl

สามารถบันทึกค่าได้จานวนเท่าไหร่

สามารถบันทึกข้อมูลไว้ในหน่วยความจาของอุปกรณ์ได้สูงสุด 1,000 รายการ ได้แก่ ระดับน้าตาลในเลือด ระดับคีโตน และค่าน้ายาทดสอบสาหรับควบคุมคุณภาพ ปริมาณอินซูลิน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ

ในหน่วยความจาของอุปกรณ์ มีค่าแสดงขึ้นมา ตามด้วยข้อความ "Ctl" กะพริบ นี่หมายความว่าอย่างไร

เมื่อค่าในหน่วยความจาของอุปกรณ์กะพริบหลังจากแสดงค่า ตามด้วยข้อความ "Ctl" นั่นหมายความว่าค่านี้ถูกบันทึกเป็นค่าน้ายาทดสอบสาหรับควบคุมคุณภาพ

ฉันเห็นลูกศรสีแดงกะพริบพร้อม ๆ กับแสดงค่าการทดสอบของฉัน นี่หมายความว่าอย่างไร

หากค่าที่วัดได้นั้นต่าติดต่อกันห้าวัน และค่าทั้งสองวัดในช่วงระยะเวลาสามชั่วโมงเดียวกันในแต่ละวัน อุปกรณ์จะแสดงลูกศรสีแดงกะพริบเพื่อแจ้งให้ทราบว่าแนวโน้มกาลังลดลง

น้ายาทดสอบสาหรับควบคุมคุณภาพ มีอายุใช้งานนานแค่ไหน

หลังจากเปิดขวดน้ายาทดสอบสาหรับควบคุมคุณภาพ ครั้งแรก ให้คุณนับวัน 90 วัน และเขียนวันที่นับได้ไว้บนขวดน้ายาทดสอบสาหรับควบคุมคุณภาพ เมื่อพ้นจากวันดังกล่าวไปแล้ว ให้ทิ้งน้ายาที่เหลือ

เมื่อเวลาจริงไม่ตรงกับเวลาในอุปกรณ์ ฉันจะอัปเดตเวลาในอุปกรณ์ของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถอ่านคาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จากคู่มือ PDF ของเรา

ระบบติดตามระดับน้าตาลในเลือดและระดับคีโตน FreeStyle Optium Neo