FreeStyle Optium NEO

ข้อมูลทั่วไป

ด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีตัวบ่งชี้แนวโน้มระดับน้าตาลในเลือดและฟังก์ชันบันทึกสาหรับเตือนการได้รับอินซูลิน ช่วยให้คุณและแพทย์สามารถกาหนดปริมาณอินซูลินที่ควรได้รับและทาให้การควบคุมเบาหวานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลฮีย่อสาหรับเริ่มต้นใช้งาน

  • เครื่องมือจัดการผลิตภัณฑ์แบบเสมือน
    ภาษาอังกฤษ
    ภาษาสเปน
  • สมุดบันทึก
คาแนะนาการเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
  • คาแนะนาการเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

อุปกรณ์เสริม

Accessories
แผ่นทดสอบออกแบบมาให้
ใช้งานง่ายและแม่นยำ
อุปกรณ์ FreeStyle Optium Neo สามารถใช้งานร่วมกับแผ่นทดสอบ FreeStyle Optium ได้ โดยแผ่นทดสอบเหล่านี้:
ใช้หยดเลือด เพียงเล็กน้อยเพียง 0.6 ไมโครลิตร
บรรจุแยกเป็นแผ่น สะดวกต่อการพกพา
ไม่ต้องใช้รหัส
ทดสอบระดับคีโตนในเลือด (ใช้แผ่นทดสอบ FreeStyle Optium β-Ketone อันเดียวกันกับ FreeStyle Optium Meter):
ขนาดหยดเลือด 1.5 ไมโครลิตร
ทราบผลภายใน 10 วินาที
แผ่นทดสอบบรรจุมาในฟอยล์แยกแต่ละแผ่น
ทดสอบห่างกัน 30 วินาที

การติดตามการทดสอบ ได้ง่ายและสะดวก

ผลิตภัณฑ์ FreeStyle ออกแบบมาเพื่อให้คุณดูแลสุขภาพได้ง่าย ๆ ด้วยซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลที่ใช้งานง่าย
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ FreeStyle Auto-Assist Neo สาหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
Snapshot – สรุปภาพรวมเกี่ยวกับแนวโน้มระดับน้าตาลในเลือด
Modal Day – ระบุแนวโน้มตามเวลาต่าง ๆ ในแต่ละวัน
Daily Log – แสดงค่าระดับน้าตาลในเลือดและค่าคีโตนในเลือด ขนาดของอินซูลินที่ต้องได้รับในแต่ละวัน
ดาวน์โหลดเวอร์ชันสาหรับใช้งานกับ WINDOWS

คาถามที่พบบ่อย

หากค่าระดับน้าตาลในเลือดอยู่ที่ 240 mg/dl ขึ้นไป KET จะกะพริบสามครั้งบนหน้าจอ หากแพทย์แนะนาให้คุณทดสอบระดับคีโตน นี่เป็นเวลาที่เหมาะกับการทดสอบแล้ว ปฏิบัตตามคาแนะนาของแพทย์เสมอ เมื่อทดสอบระดับคีโตน

20 mg/dl - 500 mg/dl

สามารถบันทึกข้อมูลไว้ในหน่วยความจาของอุปกรณ์ได้สูงสุด 1,000 รายการ ได้แก่ ระดับน้าตาลในเลือด ระดับคีโตน และค่าน้ายาทดสอบสาหรับควบคุมคุณภาพ ปริมาณอินซูลิน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ

เมื่อค่าในหน่วยความจาของอุปกรณ์กะพริบหลังจากแสดงค่า ตามด้วยข้อความ "Ctl" นั่นหมายความว่าค่านี้ถูกบันทึกเป็นค่าน้ายาทดสอบสาหรับควบคุมคุณภาพ

หากค่าที่วัดได้นั้นต่าติดต่อกันห้าวัน และค่าทั้งสองวัดในช่วงระยะเวลาสามชั่วโมงเดียวกันในแต่ละวัน อุปกรณ์จะแสดงลูกศรสีแดงกะพริบเพื่อแจ้งให้ทราบว่าแนวโน้มกาลังลดลง

หลังจากเปิดขวดน้ายาทดสอบสาหรับควบคุมคุณภาพ ครั้งแรก ให้คุณนับวัน 90 วัน และเขียนวันที่นับได้ไว้บนขวดน้ายาทดสอบสาหรับควบคุมคุณภาพ เมื่อพ้นจากวันดังกล่าวไปแล้ว ให้ทิ้งน้ายาที่เหลือ

คุณสามารถอ่านคาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จากคู่มือ PDF ของเรา

ระบบติดตามระดับน้าตาลในเลือดและระดับคีโตน FreeStyle Optium Neo

Our MetersFind out more about our leading-edge glucose monitoring systems and determine which is the best for you and your lifestyle.

Learn More

Test StripsEnsure the most accurate of results with our FreeStyle Test Strips.

Learn More