การรับประกัน

รับประกัน 5 ปีภายใต้เงื่อนไข

รับประกัน 5 ปีนับจากวันที่ซื้อ โดยอุปกรณ์จะต้องไม่ถูกดัดแปลง แก้ไข หรือใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง

มิเตอร์ต้องไม่มีการโอนถ่าย เปลี่ยนมือ ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์แบบใช้แล้วทิ้ง กรณีต้องเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ ทางบริษัทจะเปลี่ยนให้ในรุ่นเดียวกัน หรือรุ่นใกล้เคียง

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานโดยผิดวิธี ทาให้เครื่องไม่สามารถทางานได้ หรือการใช้งานทั้งตัวเครื่องหรือส่วนหนึ่งส่วนใดกับแผ่นทดสอบที่ได้ผลิตโดย Abbott

ผู้ผลิต*

i) Abbott Diabetes Care Ltd, Range Road, Witney, Oxon, OX29 OYL, UK, โทรศัพท์: 0500-467466 เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ Optium และ Precision

ii) Abbott Diabetes Care Inc, 1360 South Loop Road, Alameda, CA 94502 USA, โทรศัพท์: 510-749-5400 เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ FreeStyle