• เลือกประเทศ
  • เลือกอุปกรณ์
  • สั่งซื้อจากร้านค้า
หากมีคาถาม
สาหรับผู้ที่พานักในประเทศไทย ส่งถึง ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บ. แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จากัด (แผนกเครื่องตรวจวัดน้าตาล) ชั้น 30-33 อาหารคิวเฮาส์ ลุมพินี ถ. สาธรใต้ เขตลุมพินี กทม.
ฝ่ายดูแลลูกค้า
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปากกาสาหรับเข็มเจาะเลือดกรุณาโทรหา Customer Care ที่หมายเลข
080 2224 7466
ขั้นตอนที่ 1: เลือกประเทศ